یک خطای برنامه‌نویسی شناسایی شد. این خطا باید توسط یک برنامه‌نویس برطرف شود: Unknown method called against theme_fordson\output\core\course_renderer :: frontpage_section1

اطلاعات بیشتر در بارهٔ این خطا