دوره ی 61:ریاضی الف
61112

محمّدصدرا

آذری نیا

61112

61119

محمّدحسین

آقائی

61119

61126

سیّدمحمّدحسین

احتشام حسینی

61126

61161

محمّدرضا

اصفهانیان

61161

61175

علی

الله وردی زاده

61175

61185

مهدی

برکتی

61185

61189

محمّدحسین

برومندنیا

61189

61238

سیّدحسین

جهرمی

61238

61315

سلمان

رضاپور تکلدان

61315

61371

سیّدامیرعباس

سکاکی

61371

61392

سیّدحسین

سیّد مهدی جاسبی

61392

61420

علی

شیخ رضایی

61420

61448

محمّدهادی

صبری

61448

61490

مجتبی

فراتین

61490

61497

محمّدحسین

فرهمندزاده

61497

61539

علیرضا

کاظمی مقدم

61539

61567

محمّدمهدی

کیوان

61567

61623

امیرحسین

محمّداسماعیل

61623

61630

طاها

مرآتی

61630

61651

مهدیار

مصلحی شاد

61651

61658

امیرحسین

مطیعی

61658

61686

امیرحسین

موحدی مفرد

61686

61703

محمّدمهدی

میوه چی

61703

61714

رضا

نایب حبیب

61714

دوره ی 61:ریاضی ب
61147

محمّدامین

استادباقر

61147

61280

علی

حارث آبادی

61280

61301

سیّدعلیرضا

ذاکرالحسینی

61301

61385

سامان

سترگ

61385

61375

حسین

سلیمی آشتیانی

61375

61378

امیر

سوفالی

61378

61395

مهدی

شجاعی

61395

61434

محمّدمهدی

شیرمحمّدی

61434

61441

محمّدعارف

صالحی قلعه ناظری

61441

61455

محمّدامین

عباس فر

61455

61462

سجاد

عصاری

61462

61469

محمّدسجاد

عظیمی

61469

61474

محمّد

فاطمی مفرد

61474

61483

هادی

فخاری

61483

61511

محمّدحسین

فقیهی رضایی

61511

61602

احسان

محترم

61602

61616

امیرحسن

محمّد

61616

61665

روزبه

معینی

61665

دوره ی 61:تجربی
61133

حسین

احسانی

61133

61203

محمّد

پارسا پور

61203

61266

علی

حاج منوچهری

61266

61322

امیرحسین

زارعی حصار مسکن

61322

61343

محمّدحسین

زمانیان

61343

61364

محمّدمهدی

سقا حضرتی

61364

61525

امیرحسین

قاسم زاده

61525

61560

علی

کنگرانی فراهانی

61560

61637

دانیال

مرادی

61637

61693

محمّدعلی

مهاجری تهرانی

61693

61728

ماهان

هادی

61728

دوره ی 61:انسانی
61154

محمّدپارسا

اشرفی

61154

61168

امین

اعزاز

61168

61178

سیّدامیرحسن

امامی شوشتری

61178

61182

امیرحسین

باقری

61182

61196

حسین

بیات

61196

61245

حسین

چیت ساز

61245

61273

احمد

حاجی قاسمخان

61273

61399

سیّدامیرعلی

شکرانی

61399

61504

مجتبی

فرهنگ

61504

61546

امیر حسین

کاغذیان

61546

61574

محمّدمهدی

گل محمّدی

61574

61588

عباس

مالکی

61588

61609

امیرحسین

محسنی

61609

61644

وحید

مرادی

61644

61672

محمّدطاها

مقارهء

61672

61679

محمّدحسن

منطقی

61679

61700

سیّدعلیرضا

میرسجّادی

61700

دوره ی 62:ریاضی الف
62106

سیدمحمدعلی

آب یار

62106

62113

محمدرضا

آقانصیری

62113

62120

علی رضا

ابوطالبی

62120

62127

محمدرضا

اخباری

62127

62134

امیرحسین

ارشدی

62134

62211

مهدیار

تاجرتاجیک

62211

62218

محمدمهدی

جعفریان

62218

62232

سید محمدحسان

چاوشی

62232

62276

سید مهدی یار

دیباج زواره

62276

62278

سیدرضا

رباط جزی

62278

62323

سیدمحمدجواد

شریفی

62323

62358

امیرعباس

صادقی

62358

62365

سیدامیرعباس

صادقی

62365

62393

سیدطاها

طیبی

62393

62407

مهدیار

عباسی

62407

62428

محمد حسن

عمادی کوچک

62428

62435

امیرسعید

عنقائی

62435

62463

احمدرضا

فرشچی

62463

62512

حسین

کریمی

62512

62519

محمدامین

کریمی

62519

62526

سید علیرضا

کشفیان ریحانی

62526

62561

سیدعلی

ماجدی

62561

62652

امیرمهدی

ناظم زمردی

62652

62659

حامد

نستعلیق

62659

62722

امیرحسین

یگانه دوست

62722

دوره ی 62:ریاضی ب
62137

امیرشایان

اعظم

62137

62148

حسین

امانی طهرانی

62148

62183

سیدحسین

بزرگ سهرابی

62183

62295

سیدمحمدامین

زری باف

62295

62372

محمدرضا

صالح

62372

62379

حسین

صدر

62379

62421

محمدعلی

عظیمی

62421

62442

محمدمهدی

غضنفری

62442

62470

محمدحسین

فرهمندمبین

62470

62554

احسان

لطفعلی یگانه

62554

62585

محمدحسین

مرادپور

62585

62617

محمدصادق

مهدوی پور

62617

62631

محمدامین

میرزا حسینیان

62631

62669

علیرضا

نیکوئی

62669

62694

سیدامیرحسین

وفایی

62694

62701

محمدحسین

هادی پور

62701

62715

سیدمحمدحسین

یاسینی

62715

دوره ی 62:تجربی
62169

محمدحسین

باقری چوکامی

62169

62239

محمدرضا

چنینی

62239

62246

محمدصالح

حاجی نصراله

62246

62267

محمدمهدی

حق پناه

62267

62274

محمدصدرا

حیدرزاده

62274

62316

محمد امین

شاه حاتمی

62316

62449

حامد

فتوت جاه

62449

62456

محمدحسین

فربخش

62456

62575

سیدمحمدحسین

محسنی ارمکی

62575

62666

‌‌‌‌‌‌محمدجواد

نصر

62666

62680

رادین

واجدی

62680

دوره ی 62:انسانی
62176

علی

بحرینی

62176

62204

مبین

پورمقدم

62204

62309

محمدحسین

سلیمیان

62309

62484

امیررضا

قدسی‌

62484

62491

محمدحسین

قدیمی

62491

62523

محمدپارسا

کریمی جبلی

62523

62531

علیرضا

کنگرانی

62531

دوره ی 63:ریاضی الف
63116

علی

ارجمندخواه

63116

63125

محمدحسین

ارشادی

63125

63170

محمدرضا

ایرانشاهی

63170

63197

محمدامین

بهرامی

63197

63251

محمد ایمان

جواهریان

63251

63287

مهدی

حدادی

63287

63323

مهدی

خرمی

63323

63335

مهدی

دهقان

63335

63429

مصطفی

شاه‌مهدی

63429

63440

محمدصدرا

شریف‌زاده

63440

63449

روح الله

شفیعی

63449

63467

محمدصالح

شیشه‌گر

63467

63476

علی

صادقی

63476

63503

محمدهادی

صدقی

63503

63530

سیدعلی

طباطبائی

63530

63557

محمدهادی

عبدالرحیمی

63557

63566

محمدجواد

عربانی

63566

63575

محمدمهراد

عظیمی

63575

63638

احسان

فلاحتی

63638

63692

علی

کریمی اصفهانی

63692

63697

محمدحسین

کریمی‌پور

63697

63710

همایون

محمد‌ولیحی

63710

63737

علی

معصومان

63737

63746

محمدحسن

مقدسی

63746

63751

محمدرضا

ملاشجاعی

63751

63755

محمدعلی

ملک‌محمد‌پور

63755

63773

حامد

موحدی‌مرام

63773

63782

سید عمادالدین

موسوی‌نژاد

63782

63809

سید حسین

میراسلامی

63809

63854

پوریا

هاشم

63854

دوره ی 63:ریاضی ب
63134

سیدامین

اسماعیلی زکی

63134

63143

امیرحسین

اعتدال منفرد

63143

63208

محمدجواد

پورمحرابی

63208

63296

محمدسجاد

حسنی‌ اردستانی

63296

63332

محمدپارسا

درودیان

63332

63350

علی

دیانت مقدم

63350

63395

امیرعلی

رحیمیان

63395

63404

علی

روشنی

63404

63413

حسین

زاهدی ادیب

63413

63431

سید امیرعلی

شجاعی

63431

63458

محمدمتین

شیبانی

63458

63485

محمدمهدی

صادقی

63485

63593

محمدعلی

علی‌تقوی

63593

63611

مهدی‌یار

علی‌مرادی

63611

63620

محمدحسن

فانی

63620

63629

مصطفی

فراتین

63629

63647

علی

قاسم‌زاده

63647

63665

محمدعماد

کراچیان

63665

63674

مهدی

کرمی

63674

63701

محمد

گیلانی

63701

63719

محمد

محمدی

63719

63722

وحیدرضا

محمودیان

63722

63800

سیدحسن

میراسلامی

63800

دوره ی 63:تجربی
63305

ایمان

حسین‌زاده

63305

63451

پرهام

شکوری

63451

63548

محمدمهدی

عبدالحسینی

63548

63624

علی

فدائیان

63624

63818

امیرمحسن

نبوی

63818

63827

امیرمحمد

نوجوان

63827

63845

محمدرضا

نیکجه فراهانی

63845

دوره ی 63:انسانی
63107

حسن

ابوالحسنی

63107

63491

سید محمد صالح

صدرالحفاظی

63491

63499

محمدصادق

صدقی

63499

63539

سیدمتین

طباطبائی

63539

63584

احسان

علی‌تقوی

63584

63656

امیرمحمد

قاسمی شهرابی

63656

63704

حسین

مارتین

63704

63728

محمدحسن

مزروعی

63728

63764

سید مهدیار

موجانی

63764

63836

محمدفواد

نیک‌نام

63836